Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.

Lystrup Musikforening

Husk musik skal høres LIVE - og helst i LMF

Koncerter afholdes i Elsted-Lystrup Beboerhus - Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

musikforening.gif

Vedtægter for Lystrup Musikforening

§ 1. - Foreningens navn, og hjemsted

A.
 Foreningens navn er "Lystrup Musikforening", med forkortelsen LMF
B. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune

§ 2. - Formål:

Det er foreningens formål at:
 formidle og udbrede kendskabet til den rytmiske musik
 give medlemmerne et musikalsk værested
 arrangere klubaftener, musikcaféer og koncerter
 arrangere andre musikaktiviteter, herunder eventuelt i samarbejde med andre foreninger eller institutioner

§ 3. - Medlemskab:

A.
 Enhversom vil støtte det rytmiske musikliv i 8520-området kan optages som medlem af foreningen.
Et års medlemskab følger kalenderåret og dækker perioden 1. januar til 31. december.
Medlemmer får rabat på udvalgte koncerter og kan efter aftale benytte øvelokalet i beboerhuset.  

§ 4. - Bestyrelsen:

A. 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
B. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
C. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær
D. Formanden og to medlemmer vælges på ulige årstal. Kassereren og to medlemmer vælges på lige årstal.
E. Der vælges to suppleanter, henholdsvis første og anden suppleant, for et år ad gangen.
F. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
G. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
H. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
I.  Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner eller nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal altid være repræsenteret i de enkelte udvalg.
J. Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp.
K. Bestyrelsen er ulønnet.

L. De tegningsberettigede i foreningen er formand og kasserer.
M. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder inkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningen konti samt indgå aftale herom.

§ 5. - Generalforsamling:

 

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
C. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel dels via foreningens hjemmeside og dels via e-mail / nyhedsbrev. 
D. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger dette.
E. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er angivet i vedtægterne
F. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
G. Generalforsamlingen omfatter følgende dagsorden

      1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for næste år.
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt
8. 
Valg af 1 eller 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

H. Indkomne forslag skal  være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
I. 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent.

§ 6. – Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7. – Medlemmernes hæftelse:

A.
 Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med det fastsatte kontingent

§ 8. – Revision:

Foreningens årsregnskab skal revideres af to revisorer.
Revisorer og en revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

§ 9. - Ekstraordinær generalforsamling:

A.  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer har rejst begrundet krav herom.
B. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter det tidspunkt, hvor bestyrelsen har modtaget anmodning herom. I øvrigt forholder det sig som anført i §5.

§ 11. - Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor forslaget er udsendt med dagsordenen, jfr. §5.

§ 12. - Opløsning:

A.
  Foreningen kan opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, dog således at vedtagelse af opløsning skal finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 5 ugers højst
     7 ugers mellemrum.
B.  Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue - efter den senest afholdte, opløsende generalforsamlings beslutning -  til almennyttige formål i Århus Kommune, hvor en forening eller institution,
     baseret på frivillig arbejdskraft, giver børn og unge en musikalsk fritidsaktivitet